Ustawy i rozporządzenia

Ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Dz. U. z 2017 r. poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dz.U. z 2017 r. poz. 256
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Dz.U. z 2016 r. poz. 1586
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dz.U. z 2016 r. poz. 558
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Dz.U. 2017 poz. 1696 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017  r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Dz.U. z 2017 r. poz. 226 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Dz.U. z 2011 r. nr 179 poz. 1065
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych