Ubezpieczenie

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

 

W sytuacji, gdy:

1) Doktorant ukończył 26 rok życia i nie pracuje (umowa o pracę, umowa zlecenie lub działalność gospodarcza), oraz nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. renta), może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na swój pisemny wniosek.

W takim przypadku należy złożyć w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich:

 

2) Doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

 

3) Doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

W takim przypadku należy złożyć w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich: