Kodeks Etyki Doktoranta

Kodeks Etyki Doktoranta
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 208 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, ze zm.) uchwala niniejszy Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwany dalej Kodeksem.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w przepisach Kodeksu jest mowa o:
1. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, ze zm.)

§ 2

1. Kodeks stanowi zbiór wartości etycznych i wynikających z nich zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant jako uczestnik studiów doktoranckich, badacz naukowy, dydaktyk oraz członek społeczności akademickiej powinien postępować.
2. Naruszeniem godności doktoranta jest takie postępowanie doktoranta, które mogłoby poniżyć go w opinii publicznej lub nadwyrężyć zaufanie do środowiska akademickiego, w tym do Uniwersytetu. Takim zachowaniem jest w szczególności każdy czyn, który może podważyć zaufanie do pracy badawczej doktorantów lub pracowników naukowych Uniwersytetu, jej wyników, jak i do społeczności doktoranckiej.

§ 3

Każdy doktorant zobowiązany jest zapoznać się z Kodeksem, przestrzegać norm etycznych i zasad w nim określonych i współdziałać w przestrzeganiu przez doktorantów zasad Kodeksu.

§ 4

Zasady wyrażone w Kodeksie obowiązują doktoranta podczas prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych, prac badawczych, jak i w jego życiu prywatnym.

 § 5

Doktorant powinien charakteryzować się:
1. sumiennością w podejmowanych działaniach, w szczególności w pracy dydaktycznej
i prowadzonych badaniach;
2. bezstronnością w podejmowanych pracach, badaniach i rozważaniach, która powinna przejawiać się przede wszystkim w niezależności od jakichkolwiek wpływów na prowadzone działalności;
3. odpowiedzialnością za podejmowane działania, wyrażane słowa i opinie, w tym również gesty i zachowania na tle publicznym;
4. otwartością na współpracę z uczestnikami dyskursu naukowego;
5. rzetelnością i wiarygodnością przedstawianych badań.
6. cnotą tolerancji i brakiem dyskryminacji członków społeczności akademickiej oraz życia publicznego w szczególności ze względu na pochodzenie, wyznanie, rasę, płeć, wiek oraz poszanowaniem innych postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej.
7. uczciwością i nie wykorzystywać koneksji rodzinnych oraz bliskich relacji
z pracownikami naukowymi i administracyjnymi w celu osiągnięcia korzyści.


Rozdział II
Prowadzenie badań

§ 6

Doktorant zobowiązany jest do skrupulatnego zbierania i przetwarzania materiałów pochodzących z prowadzonych badań oraz do zachowania należytej staranności w ich przechowywaniu, w taki sposób, aby uniemożliwić manipulowanie nimi. Jednocześnie ich przechowywanie powinno być dokonywane w taki sposób, aby po opublikowaniu wyników możliwy był wgląd do tych materiałów, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych dyscyplin naukowych.

§ 7

Badania naukowe powinny być prowadzone w oparciu o wskazania skrupulatności, rzetelności, wiarygodności i bezstronności.

§ 8

Badania naukowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, w tym w szczególności w stosunku do osób współtworzących zespół realizujący projekt.

§ 9

Środki finansowe przekazane na badania powinny być rozdysponowywane racjonalnie, z uwzględnieniem wskazań zdrowego rozsądku, logiki oraz zgodnie z przepisami prawa.


§ 10

Badania powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszać praw autorskich i praw pokrewnych przynależnych do innych osób.

§11

Wysoce nieetycznym jest fabrykowanie wyników badań, ich fałszowanie, bądź też plagiatowanie.

§ 12

Doktorant nie prowadzi badań, które mogą zagrażać społeczeństwu, środowisku lub narazić osoby w nim uczestniczące na cierpienie. W przypadku, kiedy ważne względy poznawcze przemawiają za prowadzeniem tego rodzaju badań i nie istnieją inne sposoby pozyskania danych, doktorant powinien bezstronnie rozważyć i skonsultować z opiekunem naukowym czy spodziewane korzyści z badań usprawiedliwiają ich prowadzenie.

§ 13

1. Doktorant nie podaje nieprawdziwych informacji w sprawozdaniach z postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w szczególności publikacji i prezentacji konferencyjnych, w celu osiągnięcia korzyści.
2. Doniesienia zjazdowe mogą być prezentowane na konferencji jednorazowo, wysoce nieetyczne jest prezentowanie tych samych wyników badań wielokrotnie.

§ 14

Doktorant nie prowadzi badań na ludziach i zwierzętach bez otrzymania zgody odpowiedniej komisji bioetycznej.


Rozdział III
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i stosunek do studentów

§ 15

Doktorant w ramach swojej dyscypliny naukowej powinien cechować się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kompetentnego i samodzielnego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Prowadzone przez niego zajęcia powinny zachęcać studentów do zgłębienia zagadnień stanowiących treść określonego przedmiotu.

§16

Doktorant powinien zachować odpowiednią proporcję pomiędzy wymaganiami przedmiotu, a własnymi oczekiwaniami.

§ 17

Prowadzenie zajęć dydaktycznych powinno być zgodne z treściami realizowanego przedmiotu i posiadanymi warunkami technicznymi. Jednocześnie doktorant powinien czynić starania w celu urozmaicenia formy prowadzonych zajęć i uwzględnienia najnowszych metod nauczania.

§ 18

1. Doktorant powinien zachowywać się kulturalnie, w sposób zgodny z przyjętymi zwyczajami. Powinien powstrzymać się od komentarzy dotyczących osoby studenta.
2. Podczas oceniania umiejętności i wiedzy studenta w zakresie prowadzonego przedmiotu, doktoranta cechować powinny rzetelność i profesjonalizm.

§ 19

Doktorant oceniając wiedzę studentów stosuje sprawiedliwe, transparentne i zrozumiałe kryteria.

§ 20

Doktorant nie podaje zawyżonej ilości zrealizowanych godzin dydaktycznych w celu osiągnięcia korzyści.


Rozdział IV
Stosunek względem Uniwersytetu i innych podmiotów, z którymi związany jest doktorant

§ 21

Doktorant zobowiązany jest okazywać szacunek Władzom Uniwersytetu.

§ 22

1. Doktorant zobowiązany jest zachowywać takt i umiar wobec Władz Uniwersytetu, jej pracowników, koleżanek i kolegów doktorantów i współpracujących podmiotów.
2. Nawet w przypadku niewłaściwego zachowania ww. osób doktorant powinien okazać się opanowaniem i taktem.

§ 23

Doktorant zobowiązany jest stosować się do uchwał i zarządzeń wydawanych w ramach Uniwersytetu.

§ 24

Doktorant obowiązany jest stawić się na każde wezwanie Władz Uniwersytetu, a swoje ewentualne niestawiennictwo niezwłocznie usprawiedliwić.

§25

Doktorant obowiązany jest do właściwego oznaczenia podejmowanych przez siebie działań z ramienia Uniwersytetu, poprzez wskazanie logotypu lub adnotacji o afiliacji. W przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi obowiązek ten jest tożsamy.

§26

Doktorant podejmujący działania we współpracy z kilkoma jednostkami obowiązany jest umieścić informację o tym w dokumentacji.

§ 27

Doktorant dba o dobre imię Uniwersytetu szanując jego godność, tradycje i obyczaje.

§ 28

Doktorant dba o mienie Uniwersytetu, nie wykorzystuje go do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną.


Rozdział V
Uczestniczenie w samorządzie oraz tworzenie wspólnoty akademickiej

§ 29

Każdy doktorant zobowiązany jest do współpracy i pomocy na rzecz Samorządu Doktorantów Uniwersytetu oraz samorządów doktoranckich innych uczelni.

§ 30

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy doktorantami lub doktorantami i pracownikami Uniwersytetu powinny być w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

§ 31

Doktorant zobowiązany jest do kierowania się zasadami solidarności z innymi doktorantami i przedstawicielami społeczności akademickiej.

§ 32

W stosunku do doktorantów i pracowników Uniwersytetu doktorant powinien służyć pomocą, radą i opinią.

§ 33

1. Doktorant powinien uczestniczyć w życiu organizacyjnym Uniwersytetu, w tym również w pracy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu poprzez jego organy.
2. W miarę możliwości doktorant powinien uczestniczyć w życiu społecznym społeczności doktoranckiej.

§ 34

1. Doktorant zobowiązuje się do przestrzegania porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku prowadzenia badań, zajęć dydaktycznych za granicą, bądź w ramach współpracy z podmiotami z państw obcych doktorant zobowiązuje się do poszanowania prawa obowiązującego w tym kraju.

§ 35

Doktorant zobowiązuje się współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania zasad Kodeksu.


Rozdział VI
Studia doktoranckie

§ 36

Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy mającej na celu realizację programu studiów doktoranckich i spełnienie innych wymogów przewidzianych w planie i w programie studiów.

§ 37

Doktorant dąży do samodoskonalenia się poprzez pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych właściwych dla wybranej dyscypliny naukowej w trakcie całego okresu trwania studiów.

§ 38

Doktorat nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na nieobiektywną ocenę jego postępów naukowych.

§ 39

Doktorant nie podaje nieprawdziwych informacji w okresowych sprawozdaniach z wykonywanych obowiązków oraz innych osiągnięć w celu osiągnięcia korzyści.


Rozdział VII
Odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 40

Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w odrębnych przepisach za naruszenie prawa obowiązującego na Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta.


Rozdział VIII
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 41

1. Rada na wniosek Rektora Uniwersytetu, Kierownika Studiów Doktoranckich Uniwersytetu, 1/4 członków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu lub członka Rady uchwala Kodeks bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Kodeks wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia przez Radę.
3. Do zmian Kodeksu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

§ 42

W przypadkach nieobjętych Kodeksem doktorant powinien kierować się Ustawą oraz aktami wewnętrznymi wydanymi przez organy Uniwersytetu, a także zachowywać się zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w społeczności akademickiej.

 

Kodeks Etyki Doktoranta w formacie .pdf